زیر آب

سیفون یا زیر آب به معنی جاهک تخلیه آب از کف وان و جکوزی است
در دو مدل ساده با زنجیر
اتومات پیچی