زیر سری در وان و جکوزی

زیر سری یا بالشتک جهت قرار گرفتن سر برای استراحت می باشد
ساده، سلطنتی ، پایه دار